Innovatieve projecten op het gebied van (her)gebruik van bagger en grond

In Nederland zijn er heel veel diepe plassen. Deze zijn meestal ontstaan door winning van zand, klei of grind. Aangezien de winning zo optimaal mogelijk diende te zijn, worden deze 'oude' ontgrondingplassen gekenmerkt door 3 belangrijke eigenschappen:

  • over het algemeen zijn ontgrondingplassen erg diep (soms tot wel 40 m);

  • de plassen hebben steile taluds en weinig tot geen oeverzone, waardoor er nagenoeg geen natuurontwikkeling in de plas kan plaatsvinden;

  • de plassen zijn in de zomer gestratificieerd.


Adviesbureau Waterschakel heeft veel kennis van de effecten van stratificatie op de waterkwaliteit. Deze kennis komt zeer goed van pas bij herinrichting van diepe plassen.

Er zijn vele diepe plassen die vanuit natuurontwikkeling, recreatie of visfunctie niet de gewenste kwaliteit hebben. Het is wenselijk om deze diepe plassen opnieuw in te richten.
Met het Besluit Bodemkwaliteit(BbK), de handreiking voor herinrichten van diepe plassen en de circulaire herinrichting van diepe plassen, zijn de handvatten aanwezig om herinrichtingen uit te kunnen voeren.

Hierdoor worden twee knelpunten in Nederland opgelost:

  • het vergroten van de natuurwaarde van diepe plassen door verondieping en of aanpassing van de steile taluds;

  • geen Ď misbruikí van primaire grondstoffen, door bij de verondieping of herinrichting gebruik te maken van baggerspecie en of grond.

Echter, voor veel organisaties en met name voor omwonenden, wordt een verondieping of herinrichtingsplan van een diepe plas nog vaak met scepsis en angst ontvangen. In veel gevallen is er scepsis over de juiste toepassing van de baggerspecie en/of grond. En twijfelt men over het doel van de (her)inrichting. Deze angst en twijfel is niet nodig.
De huidige beleidsmogelijkheden voor herinrichting van diepe plassen geven voldoende restricties om de milieuhygiŽnisch en ecologische kwaliteit van het watersysteem te waarborgen. Tevens mag een verondieping of herinrichting alleen uitgevoerd worden, als het een functionele verondieping is.

Adviesbureau Waterschakel heeft ervaring met het verondiepen van diepe plassen en de herinrichting hiervan. De factoren die bijdragen tot een succes zijn bekend, waardoor het gewenste resultaat van de herinrichting kan worden bereikt. Namelijk een robuust watersysteem met de gewenste waterkwaliteit dat voldoet aan de gestelde functie.

Het initiŽren van innovatieve projecten is in onze huidige markt erg belangrijk.
Momenteel is een zelfstandig geÔniteerd project in het stadium dat de overleggen met bevoegde gezagen gaan plaatsvinden, alle voorbereidende onderzoeken zijn afgerond. Doel van het overleg is overeenstemming te bereiken, zodat in het najaar 2013 de herinrichting daadwerkelijk kan starten.

Mocht u mogelijkheden zien of 'problemen' hebben met de functie of waterkwaliteit van diepe plassen in uw waterbeheergebied, aarzel niet contact op te nemen. Ik denk graag met u mee over de mogelijke kansen!!