Kwaliteitsbaggeren Overwhere Purmerend

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in samenwerking met Ingenieursbureau Land
mei 2013 - heden


In de wijk Overwhere te Purmerend blijkt uit de knelpuntenanalyse Monitoring Purmerend dat de zuurstofgehalten in het oppervlaktewater laag zijn en de fosfaatconcentraties in de zomerperiode hoog. Naar verwachting heeft nalevering van nutriŽnten (met name fosfor) uit de waterbodem een significant slechte invloed op de waterkwaliteit. De watergangen zijn in juni ingepeild en bemonsterd. Ingenieursbureau Land voert het veldwerk uit en de milieuhygiŽnische analyse van de waterbodem. Adviesbureau Waterschakel voert het nutriŽntenonderzoek uit. Het oppervlaktewater, het poriewater en de vaste waterbodem is geanalyseerd op een breed scala van parameters. De analyseresultaten worden met behulp van de quicktool BaggerNut en de Bodemdiagnose tool geÔnterpreteerd. Het resultaat van het onderzoek zal aantonen of er sprake is van nalevering van nutriŽnten uit de waterbodem en of deze bijdrage significant is voor het watersysteem. Wanneer dit het geval is zullen er maatregelen worden opgesteld met betrekking tot de waterbodem.

Effecten van ijzerrijk bronneringswater op een A-watergang in Elst

In opdracht Gemeente Overbetuwe
september 2012 - maart 2013


In verband met een regelmatig optredende riooloverstort op een A-watergang in Elst, diende een bergbezinkbassin te worden aangelegd. Om de werkzaamheden in het droge te kunnen uitvoeren is een bronnering uitgevoerd. In het grondwater bleken hogere ijzerconcentraties aanwezig dan vooraf door onderzoek was aangetoond. De maatregelen om het grondwater te behandelen, voordat het water op de A-watergang werd geloosd, waren in eerste instantie niet afdoende. Het water in een nieuw aangelegde watergang en in de A-watergang was door de oxidatie van het ijzer tijdelijk rood gekleurd.
Adviesbureau Waterschakel heeft onderzocht wat de effecten zijn geweest van deze tijdelijke lozing van ijzerrijk geoxideerd water op de watergang.

Breeam certicering POL 5. Gebouwbescherming bij overstromingen Venco Campus te Eersel

In opdracht van Van de Ven bv.
december 2012 - januari 2013


In Eersel is in 2012 de Venco Campus. De Venco Campus heeft niet alleen tot doel het leveren van een aantrekkelijk werklandschap voor de medewerkers van de Venco Groep, maar betekent ook een versterking van de natuurlijke en recreatieve waarden van het gebied rondom ít Biesven
De Venco Campus wordt gecertificeerd met behulp van Breeam.nl.
In dat kader moet zij voldoen aan credits, waaronder de credit POL 5 (gebouwbescherming bij overstroming).
In dit kader is Adviesbureau Waterschakel gevraagd, als onafhankelijk adviesbureau, voor het opstellen van een locatiespecifieke overlast beoordeling volgens de POL-5 certificering
Op basis van deze beoordeling is aangetoond dat de Venco Campus voldoet aan de criteria van Pol 5 gebouwbescherming en zijn de maximale 3 punten toegekend.

Waterbodemonderzoek grachten en vijvers CastilliŽlaan Eindhoven

In opdracht van Kentalis
april - juni 2012


De grachten en vijvers rondom de zorglocatie van Kentalis in Eindhoven worden in de nabije toekomst gebaggerd. Voorafgaand dient bekend te zijn wat de kwaliteit is van de te verwijderen baggerspecie. Hiervoor is een waterbodemonderzoek uitgevoerd. Adviesbureau Waterschakel had de projectleiding en heeft de rapportage opgesteld. De veldwerkzaamheden, conform de NEN5720, zijn uitgevoerd door een gecertificieerd bureau. De toepassingsmogelijkheden voor de uit te baggeren waterbodem zijn uitvoerig in het rapport beschreven.Effecten van vertroebeling op flora en fauna in het Julianakanaal

In opdracht van Rijkswaterstaat
2010-2011


In samenwerking met Tauw is onderzoek uitgevoerd naar de effecten van vertroebeling op flora en fauna in het Julianakanaal in Limburg.
De gevolgen van de vertroebeling op flora en fauna zijn onbekend. Ook kan een hoge mate van vertroebeling problemen opleveren voor de inname van water voor de industrie. In de nabije toekomst gaan veel werkzaamheden in het kanaal plaatsvinden, waaronder verbreding van het kanaal, wat wellicht voor nog meer vertroebeling kan zorgen.

Tauw heeft sinds november 2010 tot en met november 2011 maandelijk de vertroebeling gemeten. Adviesbureau Waterschakel heeft het monitoringsprogramma van het zwevende stof en doorzicht opgesteld en begeleid. De resultaten van het monitoringsonderzoek zijn nader uitgewerkt en geanalyseerd. Aanvullend heeft Tauw heeft een biologische monitoring uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Kaderrichtlijn Water naar 3 ecologische kwaliteitsindicatoren: macrofyten, macrofauna en vis. De effecten van vertroebeling op macrofauna zijn door Adviesbureau Cuppen onderzocht. De abiotische en biotische resultaten zijn in een rapport verwerkt dat eind 2011 is opgeleverd. Adviesbureau Waterschakel heeft in 2012 gewerkt, samen met Tauw, aan een artikel. Het artikel is in januari 2013 in H2O geplaatst. Het volledig artikel is te lezen op www.vakbladh2O.nl.


Advisering en ondersteunen gladheid waterhockeyvelden hockeyclub 's-Hertogenbosch.

In opdracht van gemeente 's- Hertogenbosch, afdeling sport en recreatie
september 2011 - heden.

Najaar 2010 heeft de gemeente 's-Hertogenbosch op het hockeycomplex van de hockeyclub 's-Hertogenbosch drie nieuwe watervelden laten aanleggen. Aan de velden worden zeer hoge eisen gesteld, gezien het topniveau van de hockeyclub, met name de dames. Vanaf begin van de aanleg wordt er gesproken over de gladheid van de watervelden. Deze zou naar de mening van de leverancier veroorzaakt worden door aanwezigheid van alg in de kunstgrasmat. Als belangrijkste oorzaak hiervoor werd de kwaliteit van het oppervlaktewater genoemd, waarmee de velden beregend worden. Met ondersteuning van adviesbureau Waterschakel is aangetoond dat de kwaliteit van het oppervlaktewater goed is en nauwelijk alg bevat. Adviesbureau Waterschakel adviseert en ondersteunt gemeente 's-Hertogenbosch met betrekking tot de waterkwaliteit en mogelijke andere oorzaken die (mede) de gladheid van de velden veroorzaakt. Samen met de gemeente en de leverancier van de velden wordt momenteel onderzocht wat het effect is van een andere methodiek van onderhoud van de watervelden.


Monitoringsrapporten Haarrijnseplas.

In opdracht van Adviesburo De Meent b.v.
oktober 2011.

Adviesburo De Meent is al sinds eind jaren '90 betrokken bij de werkzaamheden rondom de Haarrijnseplas. Jaarlijks zijn monitoringsrapporten Haarrijnseplas opgesteld, waarin de waterkwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden werd beschreven. De monitoringsrapporten Haarrijnseplas (2007-2010) zijn door Adviesbureau Waterschakel doorgenomen op vigerend waterkwaliteitsbeleid. De bevindingen zijn in een notitie weergegeven.


Grondwaterbemonstering,analyse en rapportage van RWZI Chaam en persstation Roosendaal.

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta
november 2011 - januari 2012.

De aanleiding voor de uitvoering van de bemonstering van de grondwaterkwaliteit van RWZI Chaam en Roosendaal wordt gevormd door de gestelde eisen die zijn opgenomen in de Wet Milieubeheer (Wm-vergunning). In opdracht van Adviesbureau Waterschakel heeft een gecertificeerd milieubureau de peilbuizen bemonsterd en de analyses uitgevoerd. Adviesbureau Waterschakel heeft de rapportage opgesteld van beide grondwaterbemonsteringen.