Natuurontwikkeling

  • Aanvullend water(bodem)onderzoek

  • Gezien het feit dat er vaak een aanvullend doel is gesteld aan het watersysteem (bijvoorbeeld venherstel) kan niet worden volstaan met alleen milieuhygiŽnische analyses. Het is van belang dat aanvullende parameters worden geanalyseerd. Dit geldt met name voor nutriŽnten (fosfor, stikstof en andere relevante parameters). Op grond van deze aanvullende parameters kan advies gegeven worden over de haalbaarheid van de gestelde doelen en de uit te voeren maatregelen. Advisering over het uit te voeren waterbodemonderzoek, eventueel aangevuld met parameters in verband met toekomstige toepassingsmogelijkheden van de baggerspecie, zijn werkzaamheden waarbij Adviesbureau Waterschakel u uitstekend kan adviseren.

  • Haalbaarheidsonderzoek inrichting natte natuurparels en waterretentie gebieden

  • Ook bij natuurontwikkelingsprojecten, zoals waterretentie of natte natuurparels, is het van belang inzicht te hebben in de mate van rijkdom van de bodem. Inzicht in de fosfaatverzadiging van de bodem en de beschikbaarheid van fosfaat is daarbij essentiel.
    Adviesbureau Waterschakel heeft ervaring met de inrichting van natte natuurparels en kan advies geven over de te analyseren fosforverbindingen. Op basis van de analyseresultaten zal onderzocht worden of de gestelde doelen haalbaar zijn en worden de uit te voeren maatregelen opgesteld.