Klimaatbestendige en duurzame (her) inrichting openbare ruimte

Het klimaat in Nederland zal in de toekomst veranderen. Er zijn door het KNMI 4 scenario’s (KNMI ’06) onderscheiden. Algemeen worden de klimaatveranderingen erkend en geaccepteerd (aanvullingen op de KNMI ’06 scenario’s).

De gevolgen voor stedelijk gebied zijn dat de extreme regenbuien vaker zullen leiden tot wateroverlast. Wateroverlast in de steden is, helaas, een terugkerend verschijnsel.

Minder bekend zijn de gevolgen van langere perioden van droogte en hitte. Met name grote gemeenten zullen, tijdens lange warme perioden, te maken krijgen met een stijging van de temperatuur in de stad.
De gevolgen van de temperatuurstijging zijn divers en kunnen talrijk zijn:

 • hogere temperaturen in de stad kunnen leiden tot hittestress

 • kwetsbare flora en fauna kan nadelige effecten ondervinden van de temperatuursverhoging

 • effecten op de waterkwaliteit

 • verdroging van de bodem

 • In stedelijke gebied ligt dus de uitdaging om de inrichting aan te passen aan de toekomstige klimatologische veranderingen (klimaatadaptatie).

  Voor veel gemeente geldt dat daarbij vele vragen rijzen:
 • Hoe groot is het effect van klimaatverandering voor onze gemeente?
 • Hoe kunnen we voldoende ruimte bieden aan water om wateroverlast en waterschade te voorkomen?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de grondwaterstand niet drastisch daalt, tijdens een langdurige droogte?
 • Hoe kunnen we tegelijkertijd zorgen dat er voldoende verkoelende elementen aanwezig zijn om de opwarming te verminderen?


 • Om de mogelijkheden van maatregelen en toekomstige inrichting te concretiseren kan Adviesbureau Waterschakel gemeenten ondersteunen en adviseren. Middels visualisaties worden de mogelijkheden getoond en toegelicht.
  Op grond hiervan kan, samen met de gemeente, afgestemd worden wat voor de gemeente de beste maatregelen zijn om de openbare ruimte in te richten.
  Aspecten zoals: duurzaam materiaal gebruik, energie (verbruik, opwekking), vegetatie en educatie zullen hierbij meegenomen worden.
  Het betreft altijd maatwerk voor een gemeente, aangezien de gevolgen van de klimaatveranderingen per gemeente kunnen verschillen en de daaruit voortvloeiende maatregelen. De te nemen maatregelen hangen tevens af van de overige functies van de openbare ruimte.

  Om de mogelijkheden optimaal te kunnen benutten is een integrale aanpak vereist. Adviesbureau Waterschakel kan een goede bijdrage leveren in het begeleiden van dit proces voor gemeenten en ‘out of the pocket’ denken en handelen. Het resultaat van de (her)inrichting zal zijn, dat de openbare ruimte is aangepast aan de toekomstige klimaatveranderingen en dat de functies van het plein gehandhaafd blijven.

  Maar bovenal is het een plek waar mensen graag samenkomen, recreëren en zich prettig en veilig voelen.


  Wanneer u interesse heeft kom ik graag langs om de presentatie met u door te nemen en de kansen en mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken.