Waterkwaliteit en waterbodemonderzoek

  • Waterkwaliteitonderzoek

  • Door werkzaamheden of door (in)directe maatregelen in het watersysteem, kan het zijn dat de waterkwaliteit niet voldoet aan de gestelde normen. Gezien mijn werkervaring en de verschillende disciplines waarin ik werkzaam ben geweest : onderzoek en advisering, ben ik zeer goed in staat het probleem samen met u te analyseren en vervolgens te adviseren over de te nemen stappen.
    Adviesbureau Waterschakel kan u volledig ontzorgen met alle te doorlopen stappen: meedenken over het probleem, de mogelijke oorzaken vaststellen, opstellen van een monitoringsprogramma of onderzoeksprogramma, analyseren van de resultaten en op basis hiervan meedenken over de te nemen maatregelen.

  • Waterbodemonderzoek

  • Voorafgaand aan het baggeren van watergangen, voor goede afvoer oppervlakte water, vanuit nautische overwegingen of vanuit waterkwaliteitsaspecten, dient de waterbodem onderzocht te worden conform de gestelde normen. Adviesbureau Waterschakel kan adviseren over het uit te voeren waterbodemonderzoek, conform de NEN 5720. Na toetsing kan advies gegeven worden over de toepassingsmogelijkheden van baggerspecie en grond conform het Besluit Bodemkwaliteit.