Advies (water)bodemkwaliteit en natuurontwikkeling

Op grond van Nationale en Europese wetgeving wordt er in Nederland hard gewerkt om de gestelde doelen op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit te realiseren. In het eerste Nationaal Waterplan worden de plannen en de doelen nader beschreven. Uitvoeringsmaatregelen die reeds in volle gang zijn, zijn weergegeven in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) (2003) en het NBW actueel (2008) voor met name waterkwantiteit. De kwaliteitsdoelstellingen staan beschreven in de stroomgebiedsplannen op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Op het gebied van natuurontwikkeling en vergroten van de biodiversiteit kent Nederland Natura 2000 gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Het belang van water in ruimtelijke projecten en natuurontwikkelingsprojecten wordt (steeds meer) erkend. Factoren die bepalend zijn voor het bepalen van de gestelde doelen zijn: de huidige kwaliteit van het waterlichaam, de kwaliteit van de waterbodem en het (locale) watersysteem. Om de doelen die gesteld zijn te halen dient vooraf onderzoek uitgevoerd te worden. De resultaten van het onderzoek tonen aan of de gestelde doelen haalbaar zijn en welke maatregelen uitgevoerd moeten worden.
Adviesbureau Waterschakel kan u adviseren op de volgende gebieden:
Medio december 2011 hebben de provincies ingestemd met de uitvoeringsafspraken van het onderhandelingsakkoord (OHA) decentralisatie natuur. Dit akkoord beschrijft de afspraken die gemaakt zijn tussen Rijk en de Provincies. Met ingang van 2014 wordt het totale natuurbeheer gedecentraliseerd naar de Provincies. Over de herijking van de EHS heeft definitieve besluitvorming plaatsgevonden. Ondanks demissionair kabinet is de verwachting dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en verankerd worden in de nog aan te passen Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG, eind 2012) en nieuwe Wet Natuurbescherming (medio 2013).


Concreet betekent dit dat Provincies natuur als kerntaak krijgen en dat met minder budget er in korte tijd meer dient te worden gerealiseerd.
Voor de markt ligt daar de uitdaging om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken op een andere creatieve manier. Adviesbureau Waterschakel kan daarbij ondersteunen en adviseren. Dankzij een breed netwerk kan onderzocht worden of de gebiedsdoelstellingen integraal en met andere financieringsmiddelen opgepakt en uitgevoerd kunnen worden. Het uitgangspunt hierbij is om te kijken naar nieuwe instrumenten, win-win situaties en innovaties. Hierdoor kan het mogelijk worden om de uitvoering van de gebiedsprocessen sneller te realiseren.

Wanneer u mogelijke kansen wilt onderzoeken, kunt u vrijblijvend contact opnemen.
Mijn advies en werkzaamheden worden gekenmerkt door: kwaliteit, gedrevenheid, helikopterview, doorzettingsvermogen, analytisch vermogen en humor.